Sign in

Aleksandar Pulejkov
Counselor at Law | poems, art, law, music, sciences https://pulejkov.com

Reading a comment by the respectable and honorable retired Judge of the highest Court in the Republic-Supreme Court, more precisely she’s personal attitude of many readed until now,I was arouse to briefly share some of my own insights about the categories mentioned in the title.

Public word …

It seems to me that I have never heard of any Judge breaking the “ice” and leak to the public, of course protecting the integrity of the parties, the participants or anyone involved actor in the proceedings before the judicial authorities, with his personal attitude, opinion or point of view about the particular decision of…


Овие секвенци преземени од официјалната веб-страница на Галеријата се мотивирани да ја покажат нејзината богата и драгоцена творечка активност што изобилува со многу настани од областа на уметноста, богата колекција на оригинални уметнички дела, презентација на млади уметници и изложба на дела од исконскиот и сегашниот период испреплетени на оваа почва и воопшто од цивилизациската уметност на нашето постоење.

Посакувам доблестите што оставаат свој и неизбришлив белег да бидат поприсутни во сите области од нашето општествено и социо-културно живеење.

Скопје, 9 јануари 2021 година

Александар Пулејков

These sequences downloaded from the official website of the Gallery are motivated to show…


Видов сенка, темен лик во мракот

го гледам, го гледам и седам…

Во очите две уморно бреме, тешки доби,

високо чело, цело чело изгужвано во калено врело.

Капна од челото капка, пот ли е или некаква темна длапка …

Се ороси чело, се здаде белилото бело…

Капка една, капки две, пот од поток врел…

уморен е брегот од тихата вода,

го глода ли го глода…

Седев, седев така, потокот тече брегот го рони

не прокопцав вака до утрото рано…!

Слушнав страчка и една птица друга,

Пој од птици, занемеа сите тивки крици

Молскавица молска во зракот сончев златна,

капката што…


ДВОР

дворот ми е место каде седам често.

ДВОРЈАН,

Дворјанин ќе бидам, родот свој во двор да го видам. Двориштево рожби раѓа светло сонце сјае, ветер дува, дождот паѓа,снегот брашно сее, во ноќта светлината стално светло тлее.

Бистро око, секој миг е тука, под сенка од липа, во зелена трева, штом славејот во пој зората го свика, во мене и радост и чемер почнува да клика. Со двеве очи се следам, и со двете еден дволик гледам. Два лика, еден дволик, една иста слика.

Овој титан, дволик од бесценет род здан, ќе знае ли и тој во дворот да седи…


Избега сонцето и осамна ноќта.

Не бев видел посветла и поубава ноќ. Сјајно светеше темнината без зракот од сончев молскавичен превез.

Тишина е.

Го слушам молкот на ноќта, не бев видел ниту знаев дека денот бил ист како ноќ.Се препаднав кога видов како сјае светлата тишина негде околу мене создавајќи ми чувство на спознание за самиот себеси фатен во стапица од темнината.

Ми се стори како да се раѓа во темнинава извор кој не излегол од моите сокровишта.

Од дамнина ги барам во светлата сјајна недопрена тајна, навидум секое утринско плаветнило, секое петле што ќе запее во овие утрински доби…


April 25, 2016

Shakespeare William

Виделина ТВОРБИ

На големиот јубилеј — четири столетија од смртта на великанот на светската книжевност — Nedeljnik ги собра ведетите на нашето глумилиште и ги забележа нивните стихови од Шекспировите драми и сонети. Voja Brajovic, “Sonet 66”

Na veliki jubilej — četiri veka od smrti velikana svetske književnosti — Nedeljnik je okupio vedete našeg glumišta i zabeležio njihove omiljene stihove iz Šekspirovih drama i soneta. Voja Brajović, “Sonet 66”. Kamera i režija: Marko Radosavljević

YOUTUBE- КОПИЕ ОД ТЕКСТОТ НА ВИДЕОТО”

ВИДЕЛИНА

Слеп да бидам,
пак се ќе видам!
Што слепиот гледа? …

Aleksandar Pulejkov

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store